Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

Den här informationen gäller för dig som söker jobb hos Mölndalsbostäder.

Personuppgiftsansvarig

Mölndalsbostäder AB (organisationsnummer 556015-2885) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Ändamål med behandlingen

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål. Syftet är att kunna ta emot ansökningar, bedöma kvalifikationer och selektera kandidater med en profil som matchar rekryteringsbehovet samt att följa lagar om diskriminering.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är Mölndalsbostäders berättigade intresse att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

Vilka personuppgifter?

Följande personuppgifter kommer att behandlas vid rekrytering. Ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du själv lämnar till oss eller till utsedd rekryteringspartner. Exempel på annan information är betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från tester avseende till exempel kunskaper och personlighet.

För att värna om individens integritet vill vi undvika att behandla känsliga eller skyddsvärda personuppgifter. Därför vill vi göra dig medveten om att vi endast efterfrågar information angående hur du som kandidat motsvarar vår kravprofil. Ansökningar som innehåller person- och privata uppgifter sker helt på eget initiativ och är inget som Mölndalsbostäder efterfrågar. Mölndalsbostäder avråder från att lämna personnummer i ansökanshandlingarna.

Dina personuppgifter sparas för att kunna användas vid eventuella klagomål eller överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Om du inte har fått en tjänst som du har sökt kommer uppgifterna att raderas senast två år efter avslutad rekrytering eller inskickande av spontanansökan. Om du har önskemål om att vi redigerar eller tar bort uppgifter enligt ovanstående från våra system, kontakta oss på gdpr@molndalsbostader.se eller postadress GDPR Mölndalsbostäder, Mölndalsbostäder, Box 163, 431 22 Mölndal.

Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av personer som arbetar med rekrytering inom Mölndalsbostäder. Vi lämnar ut personuppgifter när det krävs vid fördjupad kandidatbedömning till externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering och bakgrundskontroll.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för Mölndalsbostäders räkning, så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Som personuppgiftsansvarig åligger det Mölndalsbostäder att skydda dina personuppgifter. Vi utför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av uppgifterna utförs i enlighet med GDPR-förordningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av användningen av uppgifterna. Vidare kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandling inom Mölndalsbostäder kan kontakta oss på gdpr@molndalsbostader.se eller postadress GDPR Mölndalsbostäder, Mölndalsbostäder, Box 163, 431 22 Mölndal.

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.