Personuppgiftsbehandling vid lokaluthyrning

Denna information gäller för dig som hyr en lokal från Mölndalsbostäder AB för att bedriva verksamhet eller använda som förråd (nedan kallad ”lokalen”).

Personuppgiftsansvarig

Mölndalsbostäder AB (organisationsnummer 556015-2885) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Ändamål och källor

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att Mölndalsbostäder ska kunna uppfylla sina skyldigheter som hyresvärd och kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet. Personuppgifter kan hämtas in från till exempel dig själv, offentliga register och kreditupplysningsbolag.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är framför allt hyresavtalet och hyreslagen. Vi behöver också behandla vissa personuppgifter för att uppfylla krav i andra lagar gällande till exempel bokföring och skatter. Dessutom finns fall där Mölndalsbostäder grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse. Ett exempel är att Mölndalsbostäder kan ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att kunna ge information till hyrestagare. Ett annat exempel är personuppgiftsbehandling när vi eller en samarbetspartner utför renoveringar eller förbättringsåtgärder inom fastigheter.

Vilka personuppgifter?

När du visar intresse för att hyra lokalen behandlar vi personuppgifter som krävs för att administrera din ansökan. Det rör sig om kontaktuppgifter och personnummer.

När du är aktuell för lokalen behandlar vi även uppgifter om ekonomiska förhållanden. Det gör vi för att kunna bedöma om du uppfyller kraven och har ekonomisk säkerhet för att hyra lokalen.

Om du inte har tilldelats en lokal på grund av att du inte uppfyller våra krav, sparar vi dina personuppgifter så länge ärendet är aktuellt.

När du är hyresgäst behandlar vi de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart, till exempel kontaktuppgifter och personnummer. Vi behandlar också uppgifter om åtgärder i din lokal. Vissa uppgifter om dig sparas under hela hyrestiden och fram till dess allt är slutligt reglerat mellan oss. Ekonomiska underlag sparar vi så länge lagar kring skatt och bokföring kräver det. Om hyresförhållandet har upphört på grund av misskötsamhet kan vi spara en notering om din avflyttningsorsak för lokalen i två år.

Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av personer som arbetar med kundkontakter inom Mölndalsbostäder.

Vi lämnar ut personuppgifter till externa parter enbart när det krävs för att vi ska uppfylla våra åtaganden som hyresvärd eller när det krävs enligt lag. Exempel på externa parter är entreprenörer, försäkringsbolag, skatteverket, inkassobolag, socialtjänsten, polis och andra myndigheter.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till Mölndalsbostäders externa samarbetspartners inom till exempel kundundersökning, inkasso, fastighetsunderhåll, elnät, telekommunikation, hemförsäkring, extern störningsjour, revision, säkerhet eller tillhandahållande av system.

Om fastigheten där du hyr eller har hyrt säljs, överförs vissa personuppgifter till den nya ägaren.

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Som personuppgiftsansvarig åligger det oss att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av uppgifterna utförs i enlighet med GDPR förordningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av användningen av uppgifterna. Vidare kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter.

För frågor kan du kontakta oss på gdpr@molndalsbostader.se eller postadress GDPR Mölndalsbostäder, Mölndalsbostäder, Box 163, 431 22 Mölndal.

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.