Vårt hållbarhetsarbete

Mölndalsbostäder vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och arbetar aktivt med frågor angående miljö, samhälle och boende. Vi tror på att ta hänsyn till resurser, kretslopp och människors välbefinnande genom hela vår arbetsprocess och vi är övertygade om att vi genom vårt arbete kan bidra till en positiv utveckling.

Våra hållbarhetsområden

Sex prioriterade områden utgör grunden för Mölndalsbostäders hållbarhetsarbete under de kommande åren.

 

Effektiv resursanvändning

För oss som fastighetsägare innebär energiförbrukningen i våra hus och dess skötsel en stor del av vår ekonomiska och miljömässiga påverkan. Därför ska vi verka för att minska vår energiförbrukning och minimera klimatpåverkan i vår förvaltning.

Några exempel på hur vi arbetar kring effektiv resursanvändning:
 • Vi deltar i Sveriges Allmännyttas Klimatdirektiv där målet är att förvaltningsverksamheten ska vara fossilfri senast år 2030. 
 • Vår fordonsflotta ska drivas med fossilfria drivmedel.
 • Energianvändningen i våra hus ska minskas, exempelvis genom att använda husen som energilager.
 • Vi uppgraderar våra äldre ventilationssystem.
 • Vi ska installera solceller i kommande nyproduktion och öka antalet installationer i befintliga fastigheter.

   

 

Hälsa och arbetsmiljö

Medarbetare som mår bra och har en trygg och säker arbetsplats är en förutsättning för att kunna driva en framgångsrik verksamhet. För oss innebär detta att vi jobbar aktivt med friskvårdssatsningar för att öka vår frisknärvaro. Vi jobbar kontinuerligt med att se över vilka kemikalier, maskiner och verktyg vi använder för att minska så väl miljöpåverkan som risker för våra medarbetare.

Några exempel på hur vi arbetar kring hälsa
och arbetsmiljö:
 • Vi har friskvårdsaktiviteter och hälsocoachning.
 • Vi byter ut verktyg som går på bensin till eldrivna verktyg.
 • Vi har riktlinjer för likabehandling.
 • Vi utbildar våra medarbetare kring farliga kemikalier och material.

 

Långsiktigt underhåll och utveckling

När vi bygger och förvaltar gör vi det med utgångspunkt att byggnader ska vara attraktiva i många år. Därför har vi alltid ett långsiktigt perspektiv när vi underhåller och utvecklar våra fastigheter. Materialval ska göras med utgångspunkt att valen är hållbara och klimatsmarta över tid. Vi arbetar också för att följa med i teknikutvecklingen så att även äldre fastigheter förblir attraktiva.

Några exempel på hur vi arbetar kring
långsiktigt underhåll och utveckling:
 • Vi ser över säkerheten i våra bostadsområden.
 • Vi utökar vår digitala närvaro.
 • Renovering ska göras varsamt med hänsyn till både fastighet och de boende.
 • Vi gör hållbara materialval, främjar återbruk och återvinning.
 • Vi ser över våra hyresgästers infrastruktur vad gäller bredband.

 

Hållbar nyproduktion

Vi har ett behov av att anpassa byggandet efter vårt klimat, nu och enligt framtida prognoser. Det gör vi för att minska vår egen klimatpåverkan, men även för att få en långsiktig och robust nyproduktion. Vi arbetar med att utveckla våra bostadsområden och deltar även i utvecklingen av staden. För att skapa ett gott liv för hyresgäster och invånare i kommunen arbetar vi med frågor kring mobilitet, mötesplatser samt service och rekreation.

Några exempel på hur vi arbetar kring hållbar
nyproduktion:
 • Vi beräknar klimatbelastning från nyproduktion och arbetar aktivt med att minska den i varje skede av byggprocessen.
 • Vi väljer miljögranskande material för att säkerställa hälsosam inomhusmiljö och minska risk för spridning av farliga ämnen i vår omgivning.
 • Vi ställer sociala krav på våra entreprenörer genom upphandlingsvillkor.

 

Hållbart boende

Vi vill skapa möjligheter för våra hyresgäster att leva hållbart. Därför menar vi att det är viktigt att våra hyresgäster har inflytande över sitt boende och att hållbara val underlättas i våra fastigheter. Vi vill verka för en ökad dialog och kommunikation med våra hyresgäster och ge valmöjligheter i boendet.


Några exempel på hur vi arbetar kring hållbart 
boende: 
 • Tillvalssystemet Plusval.
 • Vi arbetar med frågor kring kommunikationen med hyresgäster.
 • Vi har parkeringsplatser med laddstolpar för elbil.
 • Vi har genomtänkta miljörum för sortering av hushållsavfall.
 • Vi deltar i utvecklingsprojekt, till exempel realtidsmätning av fyllnadsgrad i avfallskärl.
 • Vi har leveransboxar i våra områden som underlättar mottagande av e-handelsvaror.
 • Det ska vara enkelt att resa hållbart. Det kan ske till exempel genom att vi bygger nytt nära kollektivtrafik, skapar säker och lättillgänglig cykelförvaring och arbetar för att mobilitetstjänster så som bil- och cykelpooler ska finnas som alternativ till egen ägd bil.
 • Vi underlättar delning av verktyg genom att verktyg kan lånas av Mölndalsbostäder.

 

Trygga och attraktiva bostadsområden

Inkluderande områden med hög grad av trygghet och sociala ytor där man kan känna tillhörighet, skapar social hållbarhet och stärker våra bostadsområdens attraktionskraft. Som samhällsbyggare engagerar vi oss i projekt som utvecklar våra områden, gärna tillsammans med de boende, verksamheter och samhällsaktörer i närområdet. Våra områden ska upplevas som väl genomtänkta när det gäller områdets identitet, där utemiljö och trygghet är viktiga faktorer.

Några exempel på hur vi arbetar kring trygga 
och attraktiva arbetsområden:
 • Belysning, gemensamhetsytor, utemiljö samtområdens identitet, exempelvis i Mölndals innerstad.
 • Fastighetsskötsel i egen regi, vilket medför att våra hyresgäster upplever trygghet när våra medarbetare finns ute i våra områden dagligen.
 • Stödjande av projekt i lokalsamhället, såsom Attraktiva Åby, Bifrostprojektet och utveckling av Kållered.
 • Trygghetsinventeringar genomförs för att säkerställa att våra områden upplevs som trygga.
 • Utvecklar attraktiva utemiljöer med hänsyn till ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
 • Stödjer Huskurage-metoden för att minska våld i nära relationer. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.