Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vår uthyrningspolicy

Här följer våra regler och direktiv som ligger till grund för hur Mölndalsbostäder fördelar lediga lägenheter.


Bakgrund

Mölndals stad har gett Mölndalsbostäder AB i uppdrag att stärka Mölndals utveckling genom att vara aktiv på bostads- och fastighetsmarknaden.


Ägardirektiven

• Erbjuda attraktiva bostäder åt alla bostadskonsumenter
• Undvika negativa effekter av segregation
• Stimulera långsiktigt boende


Mölndalsbostäders målsättning

Varje uthyrning ska leda till att hyresgästen uppfattar bostaden som prisvärd och motsvarar uppställda krav på läge, storlek, standard och tillgång till förväntad service. Uthyrningspolicyn har två huvudsakliga syften. Dels att informera blivande kunder om bolagets målsättning och inriktning och dels att skapa enhetliga grunder för uthyrningen. Mölndalsbostäder samverkar med Mölndals Stad enligt särskilt avtal och med övriga fastighetsägare vid till exempel rivning och ombyggnad. Nedanstående prioriteringar ska alltid utgöra grunden för förvaltningens bedömningar. Att försöka skapa ett regelverk som exakt beskriver hur man ska agera i varje situation går inte och det är inte heller eftersträvansvärt. Varje uthyrning är unik och innebär att det alltid sker en enskild bedömning. Avsteg från denna uthyrningspolicy kan endast göras av verkställande direktör (VD).


Fördelning av lediga lägenheter

Lediga lägenheter fördelas enligt följande:
Förturer innan publicering på Boplats.

• Evakuering och återflyttning i samband med renovering, underhåll eller rivning.
• Förturer för befintliga hyresgäster med särskilda skäl.
• Förturer via Mölndals Stad enligt samarbetsavtal.


Prioriteringsordning när lägenhet i befintligt bestånd publiceras på Boplats:

1. Nuvarande hyresgäst som bott i nuvarande lägenhet minst 36 månader och uppfyller Mölndalsbostäders baskrav på bland annat kreditvärdighet. Bostaden erbjuds den som har längst boendetid i nuvarande lägenhet.

2. Om inga sökande uppfyller punkt 1 erbjuds lägenheten den som har flest antal dagar hos Boplats Göteborg och som uppfyller Mölndalsbostäders baskrav på bland annat kreditvärdighet.


Prioriteringsordning när nyproducerad lägenhet publiceras på Boplats:

1. Nuvarande hyresgäst som uppfyller Mölndalsbostäders baskrav* på bland annat kreditvärdighet. Bostaden erbjuds den som har längst boendetid i nuvarande lägenhet.

2. Om inga sökande uppfyller punkt 1 erbjuds lägenheten den som har flest antal dagar hos Boplats Göteborg och som uppfyller Mölndalsbostäders baskrav på bland annat kreditvärdighet.


* Den sammanlagda bruttoinkomsten per år ska uppgå till minst 1,5 ggr årshyran, som avrundas upp till närmsta tusental vid publicering på Boplats. Om sökande har mindre betalningsanmärkningar av engångskaraktär och beloppet understiger 5 000 kronor, alternativt om skulden är av ett större belopp, men betald, så kan vi bortse från dessa om övriga faktorer som påverkar kreditvärdigheten är positiva alternativt om den sökande är boende hos oss och går ner i hyra.


Hämta dokument om vår uthyrningspolicy.